П`ятниця, 23.04.2021, 09:11
Вітаю Вас, Гість

« Схвалено»                                                                                                         « Затверджено»

Педагогічна рада                                                                                                 Наказ №_____від_________

Протокол № _____від___________                                                                    Завідувач ЗДО № 3 « Дзвіночок»

                                                                                                                               ____________І.М.Кузьменко

 

Положення

про академічну доброчесність педагогічних працівників ЗДО №3 «Дзвіночок»

Скадовської міської ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення про академічну доброчесність в ЗДО №3 «Дзвіночок» (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками ЗДО №3 «Дзвіночок».

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту освітнього закладу, Правил внутрішнього розпорядку.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній та виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, запобігання порушенню академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у двох основних сферах – освітній (навчальній) та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

  1. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процессу закладу.

 

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • демократизм;
 • законність;
 • соціальна справедливість;
 • пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
 • рівноправність;
 • гарантування прав і свобод;
 • прозорість;
 • професіоналізм та компетентність;
 • партнерство і взаємодопомога;
 • повага та взаємна довіра;
 • відкритість і прозорість;
 • відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Кожен учасник закладу наділений правом вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.

2.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

2.6. Гідним для представників дошкільного закладу є:

 • дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • культура зовнішнього вигляду співробітників;
 • дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних.

2.7. Неприйнятним для всіх членів дошкільної установи є:

 • навмисне перешкоджання освітній та трудовій діяльності членів дошкільної установи;
 • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;
 • підробка та використання офіційних документів;
 • перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;
 • ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;
 • використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;
 • вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;
 • пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

 

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процессу

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про методики і результати власної освітньої діяльності;
 • об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;
 • надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

 

4. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 • при необ’єктивному оцінюванні рівня розвитку здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання рівня розвитку дитини. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;
 • спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

 

5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості.

5.3. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення.

 

 1. Виявлення порушень академічної доброчесності

6.1. Виявлення порушень академічної доброчесності в закладі здійснюється наступним чином:

Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником має право звернутися до керівника закладу з усною чи письмовою заявою.

Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні педагогічної ради, яка ухвалює рішення про притягнення педагога до академічної відповідальності ( за погодженням уповноваженої особи представника трудового колективу).

 

7. Заключні положення

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

7.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу.

7.3. Положення про академічну доброчесність закладом дошкільної освіти «Дзвіночок» затверджується педагогічною радою та вводиться в дію наказом директора.

7.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради закладу.